Wettelijke vermeldingen en Algemene voorwaarden

WETTELIJKE BEPALINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

        I.            Wettelijke bepalingen

 

a.       Uitgever van de site

 

Vous êtes actuellement connecté au site de la société FBD INTERNATIONAL S.A.S. accessible à l’adresse https://www.fbd-group.com.

 

Deze website wordt uitgegeven door het bedrijf FBD INTERNATIONAL S.A.S, met een kapitaal van 500.000 euro, geregistreerd bij het handels-en bedrijfsregister van Bobigny onder het nummer 410 917 439 en onder het SIRET-nummer 410 917 439 00060.

 

Hoofdkantoor: Roissy Pole le Dome, Aéroport CDG 5 rue de la Haye, 93290 Tremblay in Frankrijk, Postbus 10 990 F-95733 Roissy Ch. De Gaulle Cedex.

E-mailadres: contact@fbdgroup.fr

 

Telefoonnumer:+33 (0)1.49.38.95.40 

Hierna « « de Editor ».

 

b.       Publishing Director en Editor

 

Publishing Director: Loïc PAITEL (Voorzitter)

Editor: BtoB Communication and Marketing Manager

 

c.       Hosting en onderhoud van de website

 

De site wordt gehost en onderhouden door Smile Hosting - SAS met een kapitaal van 814.314,88 euro,ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder het nummer 378 615 363 -BP 50779 – 20 rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine. Telefoonnummer: +33 (0)1 41 40 11 00.

 

 

      II.            Credits

 

De huidige versie van de site is ontworpen en ontwikkeld door het bureau Smile.

 

    III.            Algemene gebruiksvoorwaarden

 

1.       Voorwoord

 

De algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd " AGV ") hebben tot doel de voorwaarden te bepalen voor de toegang tot en het gebruik van de webistes en mobiele applicaties en de verschillende diensten die erin worden aangeboden (hierna genoemd " site ") gepubliceerd door FBD INTERNATIONAL.

 

De toegang en het gebruik van de site zijn onderworpen aan de naleving en de van de huidige AGV door elke gebruiker die op de gehele of gedeeltelijke site navigeert (hierna genoemd "gebruiker") die zich er geheel toe verbindt ze na te leven zolang hij de genoemde site gebruikt.

 

Wanneer de gebruiker de gestelde AGV niet respecteert, moet de gebruiker onmiddelijk stoppen met het gebruik van de site.

 

 

2.       Toegang tot de site

 

De gebruiker heeft gratis toegang tot de site, zonder registratie of het aanmaken van een account. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienet blijven echter te zijnen laste.

 

Sommige pagina's op de site bevatten pdf-documenten. Om deze documenten te kunnen lezen, heeft u Acrobat Reader-software nodig.

 

  ne  geen enkel virus bevat en in perfect werkende toestand verkeert.

 

De site is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk, behalve wanneer er zich een geval van overmacht voordoet, of bij iedere andere gebeurtenis waar wij geen controle over hebben en die met name wordt veroorzaakt door technische problemen. Bovendien kan FBD INTERNATIONAL de toegang tot de site om onderbreken, waarbij wij ons best zullen doen om de gebruikers van te voren op de hoogte te stellen.

 

FBD INTERNATIONAL kan niet garanderen dat de site ononderbroken zal werken en dat hij geen fouten bevat.

FBD INTERNATIONAL is gebonden door een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de dienst betreft en is niet gebonden door enig resultaatsverbintenis betreffende de toegankelijkheid van de site en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor onderbrekingen en de gevolgen daarvan.

 

FBD INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de site op te schorten, te onderbreken of te beperken, in het bijzonder voor het uitvoeren van updates.

 

De gebruiker wordt erop gewezen dat FBD INTERNATIONAL de op deze site aangeboden diensten te allen tijde kunnen stopzetten of de eigenschappen ervan kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gebruiker beschikt over enig verhaalsrecht tegen ons en/of zonder dat hij daar een schadevergoeding voor kan eisen.

 

FBD INTERNATIONAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de site, ongeacht de oorzaak van de schade.

 

Bovendien wijst FBD INTERNATIONAL alle verantwoordelijkheid af:

 

-     voor alle onvrijwillige dienstonderbrekingen of dienstonderbrekingen die te wijten zijn aan een feit buiten onze macht;

-     voor eventuele bugs in of technische imcomptabiliteiten met de apparatuur van de gebruiker ; o:p>

-     voor eventuele schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbreuk door een derde partij die heeft geleid tot een wijziging van de beschikbaar gestelde informatie ;

-     voor eventuele schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, na een bezoek aan de huidige site en zijn diensten, alsook na het gebruik of het dowloaden van een van zijn elementen.

 

 

3.       Intellectueel eigendom

 

De inhoud van de site, zijn algemene structuur,zijn vormgeving, evenals de texten, foto's, al dan niet bewegende beelden, logo's, grafieken en/of elk ander bestanddeel, worden gedekt door de intellectuele eigendomsrechten van FBD INTERNATIONAL.

 

Iedere volledige of gedeeltelijke weergave, imitatie of hergebruik van de volledige site of een deel ervan, door middel van welke procedé dan ook, ongeacht het doel, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, vormt een inbreuk die strafbaar is op grond van de Franse wetgeving en internationale verdragen met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom en/of een frauduleuze extractie van gegevens die worden onderdrukt door artikel 323-3 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Ieder verzoek om informatie of inhoud van de site te reproduceren of te gebruiken (tekst, foto's, tekening, illustratie ,..), ongeacht het medium, dient de gebruiker vooraf per e-mail te richten aan het e-mailadres contact@fbdgroup.fr met als "onderwerp" de tekst "Verzoek om toestemming voor reproductie", en te wachten op een positieve reactie op zijn verzoek.

 

De verspreiding van informatie of elementen van deze site voor particulier en niet-commercieel gebruik is echter toegestaan op voorwaarde dat de informatie of elementen niet worden gewijzigd en dat de verspreiding punctueel blijft.

 

Logo's en merken

 

De op de site vermelde naam en logo's en in het bijzonder« FBD », « IXINA », « CUISINE PLUS », « CUISINES REFERENCES » et « VANDEN BORRE KITCHEN » zijn geregistreerde namen en merken, beschermd door de nationale en internationale wetten. Daarnaast vermeldt de site een bepaald aantal merken die toebehoren aan derden (bijvoorbeeld die van onze leveranciers); ook deze merken worden beschermd door nationale en internationale wetten.

 

 

4.       Op de site geplubiceerde informatie

 

a.       Algemene presentatie

 

In het bijzonder kan de site de volgende inhoud en diensten aanbieden (vatbaar voor verandering):

 

·         Een presentatie van de merken die bij de FBD INTERNATIONAL Group behoren ;

·         Een presentatie van de diensten die door de merken van de groep worden aangeboden;

·         Een nieuwsbrief;

·         Een carrière« ruimte » met vacatures binnen de verschillende bedrijven van de groep ;

·         Een presentatie van het laatste nieuws ;

·         Contactformulieren om als medewerker of partner lid te worden van de groep.

 

b.       Verantwoordelijkheid

 

De op de site verstrekte gegevens worden slechts ter informatie verstrekt en FBD INTERNATIONAL kan niet garanderen dat ze juist, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

 

FBD INTERNATIONAL stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site juist en actueel is. Ondanks al de zorg en ijver die FBD INTERNATIONALaan de dag legt bij het verzamelen en up-to-date houden van deze gegevens, kan FBD INTERNATIONAL echter niet garanderen dat ze volledig, nauwkeurig, correct, exhaustief en foutloos zijn.

De gebruiker wordt dan ook verzocht alle op de site gepubliceerde gegevens te verifieren en ons alle FBD INTERNATIONAL eventuele fouten, tekorten of onjuistheden te melden via het contactformulier op site onder de rubriek "Contact".

 

Tot slot behoudt FBD INTERNATIONAL zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen.

 

De op de site gepubliceerde foto's, afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet contractueel bindend.

 

FBD INTERNATIONAL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie beschikbaar op de site en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie op de site of verkregen als reactie op een via deze site gestelde vraag.

 

FBD INTERNATIONAL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze site of in verband met deze site.

 

c.       Verplichtingen van de gebruiker

 

De gebruiker wordt dan ook verzocht alle op de site gepubliceerde gegevens te verifieren en ons alle FBD INTERNATIONAL eventuele fouten, tekorten of onjuistheden te melden via het contactformulier op de site onder de rubriek "Contact".

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de site en de diensten die hij aanbiedt te gebruiken en deze in strikte overeenstemming te gebruiken van de AGV, in het bijzonder door geen kwaadwillig en/of schadelijk gebruik te maken van de site, door geen enorme hoeveelheden aanvragen of berichten te verzenden via de rubrieken "Nieuwsbrief" en "Contact", die kunnen leiden tot een overbelasting, een vertraging of een verstoring van de werking van de site.

 

 

5.        Bescherming van persoonsgegevens

 

Om de privacy van onze gebruikers te waarborgen, verbindt FBD INTERNATIONAL zich ertoe het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, in het kader van deze site, uit te voeren in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en meer in het bijzonder de wet n°78-17 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, genaamd "Data Protection Act" en de Algemene Verordering Gegevensbescherming n°2016/679, ook wel genoemd: " AVG "(hierna gezamelijk aangeduid als " Verordening ").

 

Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de toegang tot en het gebruik van de site worden onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking onder onze verantwoordelijkheid, als uitgever van de site Editor, met het oog op het beheren van online rekruting (medewerker of partner), commerciële prospectie en gerichte reclame, verbetering van services, met name door het bestuderen van uw surfgedrag op de site en van de statistieken.

 

De handeling is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

De enige ontvangers van de gegevens zijn onze interne diensten en/of franchisenemers net als de dienstverlenende bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de handelingen die nodig zijn voor het nastreven van de hierboven genoemde doeleinden. We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden te bezorgen.

 

De gegevens worden gedurende drie jaar bewaard vanaf het laatste contact tussen u en FBD INTERNATIONAL of haar dochterondernemingen.

 

Overeenkomstig de vordering heeft u recht op toegang, rectificatie, schrapping en, in geval van een gegronde reden, een verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens alsook van een recht van beperking en van overdraagbaarheid van uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden die in de verordening zijn vastgelegd.

 

U heeft ook het recht om richtlijnen te bepalen voor wat er met uw gegevens gebeurt na uw overlijden en om een klacht in te dienen bij het CNIL.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door middel van een e-mail gdpr@fbdgroup.fr of een gewone brief. Ieder verzoek voor het uitoefenen van een recht moet worden vergezeld van een identiteitsbewijs en worden gericht aan de in onze juridische informatie vermelde contactgegevens.

 

 

6.       Externe links

 

FBD INTERNATIONAL kan op de site verwijzen naar andere bronnen op het internet, door middel van uitgaande hyperlinks.

 

Deze hyperlinks verbinden ons echter tot niets. In feite vallen sites die via dergelijke hypertekstlinks direct of indirect aan de site zijn gelinkt buiten onze controle.

 

FBD INTERNATIONAL kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de op deze site gepubliceerde informatie en de op deze manier geleverde hypertekstlinks impliceren geen enkele goedkeuring van de content van deze site.

 

FBD INTERNATIONAL verbindt zich ertoe om, in geval van onenigheid of op eenvoudig verzoek van de exploitant van een site waar wij naar verwijzen , de hyperlink zo vlug mogelijk te verwijderen. Deze verzoeken moeten per e-mail worden gericht aan contact@fbdgroup.fr , met vermelding van "verzoek om verwijdering van een hyperlink" in het veld "onderwerp" van de e-mail.

 

Met betrekking tot inkomende hyperlinks, kan FBD INTERNATIONAL toestemming verlenen voor het installeren van een naar de site verwijzende link, met inachtneming van de stijl van de site, met uitzondering van sites die informatie en/of content bevatten met een illigaal karakter en/of in het bijzonder een controversiële, politieke, religieuze, pornografische, xenofobe eigenschappen of die in het algemeen de gevoeligheid van internetgebruikers beïnvloeden.

 

Gebruikers die dergelijke links naar de site zouden installeren, verbinden zich ertoe daarvoor de toestemming te vragen aan de verantwoordelijke van de site door hem via e-mail te contacteren op het adres contact@fbdgroup.fr met vermelding van 'hyperlinks' in het veld "onderwerp" van de e-mail.

FBD INTERNATIONAL wijst alle aansprakelijkheid af voor de informatie op site die gelinkt kunnen zijn via een hyperlink of op enig andere manier.

 

7.       Veiligheid

 

FBD INTERNATIONAL verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van informatie te waarborgen en met name om te voorkomen dat deze wordt vervormd, beschadigd of gedeeld met onbevoegden.

 

FBD INTERNATIONAL kan echter niet garanderen dat garandeert dan ook niet dat de servers die de sites hosten vrij zijn van virussen en dat de bestanden die toegankelijk zijn door te downloaden op deze site of enig andere site van derden, vrij zijn van virussen of werkingsfouten.

 

Bovendien verklaart de gebruiker zich volledig bewust te zijn dat, vanwege de kenmerken en beperkingen van het internet, de gegevens die in dit netwerk circuleren niet beveiligd zijn tegen enige vorm van indringing, inclusief piraterij, en dat het dus onmogelijk is om een totale en absolute veiligheid te garanderen voor gegevens die via het netwerk worden verzonden.

 

Er wordt expliciet aan herrinerd dat internet geen beveiligd netwerk is. Onder deze omstandigheden is het aan de gerbuiker om, op zijn eigen verantwoordelijkheid, alle nuttige middelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de via het internet overgedragen gegevens te beveiligen. FBD INTERNATIONAL adviseert gebruikers om uiterst voorzichtig om te springen met hun persoonsgegevens, en de nodige maatregelen te nemen om hun gegevens, software en apparatuur te beschermen, in het bijzonder tegen het binnendringen door derden en elke besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

 

In elk geval kunnen nog FBD INTERNATIONAL of een van zijn onderaannemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan optreden tijdens de toegang tot en het gebruik van de site.justify.

 

 

8.       Gebruik van « cookies » en statistiektools

 

a.       Onze cookies

 

FBD INTERNATIONAL gebruikt "cookies" om uw gebruik van de site te optimaliseren.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat maar dat informatie verzamelt over de navigatie van een computer op een site.

 

De cookies die FBD INTERNATIONAL gebruikt bevatten geen persoonlijke gegevens maar enkel een anoniem identificatienummer en informatie over de navigatie van de betreffende computer op de site (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip waarop de site werd geraadpleegd, etc.).

 

Dit zijn voornamelijk sessiecookies voor authenticatie en verbinding met de site van de gebruiker alsook het memoriseren van surfelementen tijdens een sessie. Deze cookies  zijn essentieel voor de navigatie van de gebruiker en de toegankelijkheid van de site. Ze kunnen worden verwijderd of geblokkeerd. In dit geval werken sommige functies van de site echter niet zoals verwacht.

 

Andere cookies die de voorkeuren van de gebruiker opslaan, evenals de gekozen parameters en de  eerder geconsulteerde pagina's zijn ook geïnstalleerd tijdens de navigatie op de site. Het activeren van deze cookies is niet strikt noodzakelijk voor het functioneren van de site, maar ze maken het mogelijk om de prestaties van de navigatie te verbeteren.

 

Deze "cookies" worden voornamelijk gebruikt om de persoonlijke service aan de gebruiker te verbeteren. De op deze manier verzamelde gegevens zijn bedoeld om de verdere navigatie op site te vergemakkelijken.

 

b.       Statistieken en meting van de bezoekcijfers

 

Om de site, de inhoud en de services aan te passen aan de verwachtingen van de gebruikers, maakt FBD INTERNATIONAL gebruik van de "Google Analytics" meetservice. De cookies die in de context van deze service worden gebruikt, maken het mogelijk om het gedrag van internetgebruikers te analyseren en met name het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's en de activiteit van de gebruikers op de site en de frequentie van terugkeerfrequentie.

 

De door de cookies gegenereerde gegevens betreffende het gebruik van de site (inclusief het IP-adres) worden door Google overgedragen naar en opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten kunnen bevinden.

 

Google zal deze informatie gebruiken voor het evalueren van het gebruik van de site, het samenstellen van rapporten over de activiteit op de site en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit van de site en het gebruik van internet.

Google zal deze informatie waarschijnlijk aan derden doorgeven in het geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens namens Google verwerken, inclusief de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet overschrijden met andere gegevens die door Google worden bewaard.

 

De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van Google Analytics door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

 

c.       Cookies van derden

 

Wanneer u de site bezoekt, kunnen een of meer cookies van derden op uw computer worden geplaats. Deze cookies van derden zijn bedoeld om uw interessegebieden te identificeren via de producten die op de site worden geraadpleegd of gekocht en om browsergegevens te verzamelen om het voor u bestemde reclameaanbod buiten de site te personaliseren.

 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij het delen van inhoud op sociale netwerken (bijv. Facebook door "deelknoppen" van deze sociale netwerken te integreren in de site. Dit kan ertoe leiden dat deze sociale netwerken cookies gebruiken.

 

FBD INTERNATIONAL deelt u mee dat het geen toegang heeft en geen controle kan uitoefenen over cookies van derden.

 

FBD INTERNATIONAL deelt u mee dat u cookies van derden kunt weigeren.

 

Ten slotte informeert FBD INTERNATIONAL u er in het algemeen op dat u op elk gewenst moment uw toestemming kunt intrekken voor het gebruik van cookies die zijn uitgegeven door de site of door sites van derden; hetzij voor alle cookies of voor bepaalde categorieën.

 

Internetgebruikers kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk hun toestemming intrekken met behulp van de volgende beschikbare middelen:

 

– voor Mozilla Firefox : wissen en het beheren van cookies

1.            Klik bovenaan het venster van Firefox op de knop Firefox.

2.            Selecteer de rubriek Privacy.

3.            Instellen opslagregels: de gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor de historiek.

4.            Vink cookies aanvaarden uit.

 

– voor Microsoft Internet Explorer : wissen en beheren van cookies

1.            Selecteer Tools > Internetopties.

2.            Klik op het tabblad Privacy.

3.            Klik op de knop Geavanceerd en plaats een vinkje naast "automatisch beheren van cookies negeren".

 

– voor Chrome : wissen en beheren van cookies

1.            Klik op het menupictogram van het Chrome menu.

2.            Selecteer Instellingen.

3.            Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.

4.            Klik in de rubriek "Privacy"op instellingen voor inhoud.

5.            Kies voor uw voorkeur in de rubriek « Cookies ».

 

"Cookies van derden" kunt u ook deactiveren op de sites van de bedrijven die ze gebruiken.

 

Bovendien is het mogelijk zich uit te schrijven (i) bij alle advertentienetwerken door op de volgende link te klikken: http://www.youronlinechoices.com/fr/foire-aux-questions/ et (ii) de la publicité

De door FBD INTERNATIONAL verkregen toestemming van internetgebruikers voor het gebruik van cookies heeft een geldigheidsperiode van dertien (13) maanden na het plaatsen van cookies en kan worden verlengd door een nieuwe bevestiging van toestemming van de gebruiker.

 

9.       Toepasselijk recht

 

De huidige AGV vallen onder het Franse recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Franse rechtbanken.

 

In geval van een geschil over de interpretatie of uitvoering van deze AGV met een handelbare gebruiker, wordt de uitdrukkelijke bevoegdheid van de rechtbanken van Bobigny, en dat ondanks pluraliteit van verweerders of oproeping tot vrijwaring en zelfs voor procedures in het kortgeding. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een geschil met een niet-handelaar, waarvoor de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing zijn.

 

In ieder geval stemt u, in het geval van een geschil, ermee in voorafgaand aan juridische stappen contact op te nemen met FBD INTERNATIONAL om een minnelijke oplossing te vinden.

 

 

10.   Wijziging van de AVG

 

FBD INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze AGV te wijzigen. In dat geval zal de nieuwe versie van de AGV onmiddellijk op de site worden gepubliceerd en zal ieder gebruik van de site, vanaf de publicatie van de nieuwe versie van de AGV, er geheel aan onderworpen zijn.